Generalforsamling Roedt

Mandag d. 8. juni 2015 kl. 19.00

I HIF's Klubhus på Jørgensens Alle 26

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3.    Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4.    Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for 
       indeværende driftsår fremlægges til   orientering

5.    Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6.    Afstemning.
       Bemyndigelse af bestyrelse til at gennemføre 
solvarmeprojekt

7.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
       på valg Jens Roth & Peder Pedersen (modtager genvalg)

9.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

10.  Valg af revisor

11.  Eventuelt.