Installationsvejledning

Krav til fjernvarmeinstallationer, som skal tilsluttes Hedensted Fjernvarme:

Normalt udføres fjernvarmeinstallationerne i Hedensted som direkte anlæg med varmtvandsbeholder. Andre former for installation kan evt. udføres efter aftale med Hedensted Fjernvarme.

 

Beskrivelser:

Fjernvarmeværkets hovedhaner.

Hovedhanerne leveres af varmeværket og umiddelbart efter hovedhanerne skal der etableres en unionssamling.

Måler:

Måleren leveres af varmeværket.

Bemærk, at varmeværket kan have specieller krav og retningslinier vedr. målerens placering.(Med hensyn til målerens pladskrav, se målskitse over ultraflow varmemåler).

Varmtvandsbeholderen:

For at opretholde en lav returtemperatur til varmeværket, skal returrøret ved varmtvandscirkulation føres tilbage til toppen af varmtvandsbeholderen,

Anlæg med gulvvarme:

Gulvvarme skal udføres som opblandet anlæg 27-32gr.C eller en FJV-returventil for at sikre størst mulig afkøling a returvandet.

 

ved servicearbejde på ledningsnettet har det vist sig, at vandet kan løbe fra anlægget med ødelæggelse af cirkulationspumpen til følge. For at modvirke dette, bør pumpen monteres lavere end dele af returledningen.

Speciell krav:

  • Ved dimensionering af radiatorstørrelse til rumopvarmning, skal der regnes med temperaturforhold på 65 - 35 gr C ved -12 gr. C udetemperatur.

 

  • Med hensyn til pladsforhold for service og målerskift, skal et evt. indbygningsskab have en bredde på min. 80 cm.

 

  • Varmeværket er uden ansvar for manglende optimal funktion af anlægget, såfremt ovenvævnte BESKRIVELSE ikke er overholdt, eller der er anvendt andre løsninger, som ikke er aftalt med varmeværket.

klik her for tegning